انجمن کامپیوتر ایران

انجمن کامپیوتر ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کامپیوتر ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن کامپیوتر ایران