انجمن علمی مدیریت بحران ایران

انجمن علمی مدیریت بحران ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.