انجمن علمی مدیریت دانش ایران

انجمن علمی مدیریت دانش ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مدیریت دانش ایران