انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی