انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران