مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران فعالیت خود را در سال 1399 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.
Notice: Undefined variable: statement in /home/saref/public_html/modules/Associations/index.php on line 348