انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران

انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.