انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.