مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست

مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود.نشستها و سخنرانی های علمی مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست