انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانانجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.



ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران