انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران