انجمن جراحی دامپزشکی ایران

انجمن جراحی دامپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران