انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران

انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران