انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.