انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران

انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران