انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران

انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران