انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران

انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران