انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران

انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.