انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن مهندسی سازه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی سازه ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی سازه ایران