انجمن مهندسی صوتیات ایران

انجمن مهندسی صوتیات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صوتیات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی صوتیات ایران