انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران

انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران