انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران

انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران