انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران