انجمن معماری و شهرسازی ایران

انجمن معماری و شهرسازی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن معماری و شهرسازی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن معماری و شهرسازی ایران