انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران