انجمن مکانیک سنگ ایران

انجمن مکانیک سنگ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مکانیک سنگ ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مکانیک سنگ ایران