انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران

انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران