انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران