انجمن مهندسی پزشکی ایران

انجمن مهندسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی پزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران