انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران