انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن مهندسی دریایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی دریایی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی دریایی ایران