انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی زلزله ایران