انجمن مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی شیمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی شیمی ایران