انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن دیرینه شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن دیرینه شناسی ایران