انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی صنایع ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی صنایع ایران