انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران

انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران