انجمن مهندسی گاز ایران

انجمن مهندسی گاز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی گاز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی گاز ایران