انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران