انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ریاضی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ریاضی ایران