انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران