انجمن آبیاری و زهکشی ایران

انجمن آبیاری و زهکشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران