انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران