انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران