انجمن پروتئومیکس ایران

انجمن پروتئومیکس ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.