انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران