انجمن علمی توسعه روستایی ایران

انجمن علمی توسعه روستایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران