انجمن حشره شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1347 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.