انجمن حشره شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حشره شناسی ایران