انجمن علوم باغبانی ایران

انجمن علوم باغبانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم باغبانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم باغبانی ایران