انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران