انجمن علوم علف های هرز ایران

انجمن علوم علف های هرز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم علف های هرز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم علف های هرز ایران