انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران