انجمن علوم و فناوری غلات ایران

انجمن علوم و فناوری غلات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.